Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Byjou zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden
(hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij Byjou te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle
overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Byjou zijn vrijblijvend. Byjou heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Byjou uw bestelling heeft geaccepteerd. Byjou heeft
het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren en/of te annuleren of bijzondere voorwaarden aan de levering te
verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf werkdagen bericht
van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw. Verzendkosten bedragen 4,95 binnen Nederland en boven orderbedrag van € 50.00 gratis.
3.2 De verzendkosten voor verzending naar overige landen zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming.
3.3 Betaling kan uitsluitend voorafgaand aan de levering tenzij u heeft gekozen voor betaling via Afterpay.
3.4 Indien u heeft gekozen voor een betaling via Afterpay wordt het artikel geleverd door Byjou en ontvangt u binnen enkele werkdagen een factuur van Afterpay op het opgegeven mailadres.


Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame
spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Byjou anders wordt aangegeven. In dat
laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u het recht
de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
5.1. Bij de aankoop van onze producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger en aan de ondernemer
5.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email aan info@byjou.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Byjou daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Byjou de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Byjou te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 7. Garantie
7.1 Indien Byjou producten aan de afnemer levert, is Byjou nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Byjou ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Byjou na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Byjou in behandeling te worden genomenArtikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Byjou is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere
communicatiemiddelen tussen u en Byjou, dan wel tussen Byjou en derden, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld van Byjou.

Artikel 9. Webhost
9.1 Byjou neemt web hosting en emaildiensten af van MijnWebinkel.nl. MijnWebwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens namens on en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen voer het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnWebwinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnWebwinkel.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Byjou schriftelijk opgave doet van een adres, is Byjou gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Byjou schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Byjou gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Byjou deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Byjou in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Byjou vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Byjou is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

Artikel 12 - Klachtenregeling
12.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
12.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
12.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
12.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen
13.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:
14.1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:
14.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
14.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:
14.8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Byjou is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer: 91758351
BTW nr: NL004914257B74
Vestigingsadres: Assumburg 80, 3328 BG Dordrecht
E-mail: info@byjou.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 ByJou.nl | Tasjes, sieraden & Modeaccessoires | sitemap | rss